EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi İhale İlanı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokuluna serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı işi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/001

1.  İdarenin

a.  Adresi : Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kocanaip Mah. Kaplıca 

                                                             Cad.No:3 16060 Osmangazi/BURSA 

b.  Telefon ve faks numarası : 0224 220 54 54 -0224 223 27 31

c. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Satınalma ve Tedarik

Satınalınabileği Adres   Yönetim Ofisi Bursa Yerleşkesi 

ç. İhale Dokümanı Satış Bedeli :50,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

 satınalmaları zorunludur.)

d. İhale Usulü :Açık İhale Usulü- Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale         

                                                                 Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı : 83.000 kwh (kilowatt-saat)                                                       

                                                                  (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).

b. Teslim Yeri                                       : Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu (Ayrıntılı bilgi ihale 

                                                                  dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).

c. İşe başlama tarihi : 01.02.2020 saat 00:00 

ç. Teslim Süresi : 01/02/2020 tarihi itibariyle kesintisiz olarak elektrik enerjisini 

                                                                  vermeye başlayacak 31/12/2020 saat 00:00’ da sona erecektir. 

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer : Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu  Bursa Yerleşkesi İhale 

                                                              Komisyon Başkanlığı Toplantı Odası

b. Tarihi ve saati : 27.12.2019 - 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son 6 ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Geçici teminat mektubu verilmeyecektir.
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1. Teklif edilen bedelin % 20 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.6.2. Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı, Elektrik Perakende Satış Lisansı, v.b.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.