EBYS MEBİS Faruk Saraç
faruk-sarac-myo-logo

Kalite Kurulu Komisyonu

Kalite Kurulu Komisyonu

Meslek Yüksekokulumuzun Kalite Kurulu Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin 7. ve 8. maddesi gereği kurulmuş olup 29.11.2017 tarih ve 2017-06 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı ile aşağıda adı geçen üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

Bursa Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nda; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların oluşturulması ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kalite Kurulu Komisyonu Üyeleri:

KALİTE KURULU KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ganimet SEÇ

Başkan

Öğr. Gör. Selin ÖGEL AYDIN

Dış Değerlendirme Sorumlusu

Öğr. Gör. Feride AYDIN

İç Değerlendirme Sorumlusu

Öğr. Gör. Sibel ÖZAVCI

Üye

Öğr. Gör. Eda TURAN

Üye

Öğr. Gör. Haki Gökhan ŞAHİN

Üye

Öğr. Gör. Enis AKAY

Üye

Derya Şerife GÜL

Raportör

Doğukan ALAÇAM

Üye

Gökhan ÖMÜR

 Öğrenci Temsilcisi

 

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kalite Kurulu Komisyonu’nun Görevleri:

  • Yüksekokulun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Yüksekokul Yönetim Kurulu onayına sunmak.
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’na Sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Nisan ayı sonunu kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu’na bildirmek ve kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde yüksekokulun web sayfasında yer almasını sağlamaktır.
  • Yüksekokulun tüm birim yöneticilerinden yılda en az bir defa stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmiş olan performans ölçütlerine yönelik gerçekleştirme raporu talep etmek.
  • Kalite yönetimi kapsamında, yönetim gözden geçirme faaliyetlerini yürütmek. Bir önceki akademik yılda kalite yönetimi sistemi kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve bir sonraki akademik yıl için iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek.
  • Meslek Yüksekokulu’nun dış değerlendirme yapması durumunda gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her tür desteği vermek.
  • Misyon, vizyon, değerler ve kalite politikasının güncellik durumunu, stratejik performans ölçülerinin izlenmesi amacı ile hazırlanmış stratejik plan raporlarını, iç-dış denetim ve değerlendirme sonuçlarını, önleyici ve düzeltici faaliyetleri, yasal mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklerin kalite yönetim sistemine etkilerini değerlendirmek.
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını, Meslek Yüksekokulu’nun ilgili akademik programlarına duyurmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek, meslek yüksekokulu genelindeki çalışmaların uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek.
  • Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, ilgili akademik programlar ile paylaşmak.
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak.

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Kalite  Kurulu Komisyon Kararları

Karar - 1

Karar - 2

Karar - 3 

Karar - 4 

Karar - 5

Karar - 6

Karar - 7

 

Kalite Kurulu Komisyonu Yönergesi

Stratejik Plan 2018-2023

Kalite El Kitapçığı